Super Vision Global Engineering Solutions

medzinárodne Uznávaný líder v oblasti automatizácie a strojárstva

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2006 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SUPER VISION s.r.o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať emailom na adrese gdpr@supervision-ges.eu, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

Naši partneri